مسیر توسعه،محور راهبردی اتصال کشورهای حوزه خلیج فارس به مدیترانه


دمشق – ایرنا – “مسیر توسعه” که در نشست وزیران حمل و نقل کشورهای همسایه عراق و شورای همکاری خلیج فارس با حضور ایران در حال بررسی است، محور استراتژیکی که قادر است کشورهای حوزه خلیج فارس را به دریای مدیترانه متصل کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85123482/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87