مسیر غیرمجاز دسترسی به منطقه حفاظت شده کبیرکوه ایلام مسدود شد


ایلام – ایرنا – مدیرکل حفاظت محیط زیست ایلام گفت: مسیر غیرمجاز دسترسی به ارتفاعات و زیستگاه های منطقه حفاظت شده کبیرکوه مسدود شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85148036/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF