مسی راز نگاه به آسمان و زمزمه زیرلبش را فاش کرد؛ خبری از مارادونا و مادربزرگ نیست!


تهران- ایرنا- فوق ستاره تیم ملی آلبی‌سلسته در مصاحبه‌ای مفصل با یک نشریه آرژانتینی خاطرات قهرمانی در جام جهانی قطر ۲۰۲۲ را مرور کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85018622/%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%84%D8%A8%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7