مطالبات تامین اجتماعی گیلان از کافرمایان به هزار و ۱۳۷ میلیارد تومان رسید


رشت – ایرنا – مدیرکل تامین اجتماعی گیلان گفت: بر اساس آخرین آمار و اطلاعات مربوط به گزارش کارگاهی، کارفرمایان استان هزار و ۱۳۷ میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85087449/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B1%DB%B3%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF