مطالبات گندم کاران ایلام ۱۰۰ درصد پرداخت شد


ایلام – ایرنا – سرپرست شرکت غله و خدمات بازرگانی ایلام گفت: ۱۰۰ درصد مطالبات کشاورزان گندم کار ایلام پرداخت شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85264258/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF