مطالبه مشترک اعضای نشست چهارجانبه مسکو «افزایش امنیت و مبارزه با تروریسم» بود


تهران-ایرنا- معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا گفت: یکی از موضوعات مهم نشست چهارجانبه وزرای دفاع در مسکو، تاکید طرف ها بر «افزایش امنیت و مبارزه با تروریسم» در منطقه است که وجه مشترک نشست چهارجانبه بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85093585/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87