معاون نیرو: پیشخوان رصد منابع آب امسال کامل خواهد شد


 تهران- ایرنا- معاون امور آب و آبفای و زیر نیرو با اشاره به راه‌اندازی پیشخوان رصد منابع آب کشور گفت: این پیشخوان امسال کامل خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85170303/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF