معاون وزیر نیرو: رفتار کشورهای پر آب را داریم


بجنورد- ایرنا- معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: کشور کم آبی هستیم اما مثل کشورهای پر آب رفتار می کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85128328/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85