مقابله با تحریف دشمنان مهمترین وظیفه اندیشمندان است


کرج – ایرنا – امام جمعه کرج تحریف را حربه امروز دشمنان اسلام خواند و گفت: مقابله با تحریف مهمترین وظیفه اندیشمندان و متفکران است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85228245/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA