مقام‌های آمریکایی درباره دست‌کم گرفتن توان نظامی روسیه هشدار دادند


تهران- ایرنا- مقام‌های آمریکایی درباره دست‌کم گرفتن توان نظامی روس‌ها هشدار داده و گفتند که بسیاری از ارکان ارتش روسیه از جنگ تاثیر نپذیرفته و نیروی زمینی آن کشور به رغم متحمل شدن برخی خسارت‌ها، بزرگتر شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85093969/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1