ملخ مراکشی در بستر دریاچه پریشان فارس طغیان کرد


شیراز-ایرنا-مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان فارس گفت: آفت ملخ مراکشی در بستر رودخانه پریشان واقع در شهرستان کازرون به حالت طغیان رسیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85075244/%D9%85%D9%84%D8%AE-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B7%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF