موافقان رای اعتماد به وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی چه گفتند؟


تهران-ایرنا- نمایندگان موافق رای اعتماد به وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی از برنامه‌ها و صلاحیت‌های بذرپاش برای مدیریت وزارت راه و شهرسازی دفاع کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84963529/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF