موفقیت جهاددانشگاهی در تولید تجاری یک افزودنی مهم و حساس صنعت پتروشیمی


تهران- ایرنا- مدیر گروه پژوهشی طراحی فرآیندهای شیمیایی جهاد دانشگاهی تهران با بیان این که این سازمان تنها تولیدکننده ماده «کوتینگ ایجنت» در کشور است، گفت: پژوهشگران این گروه موفق شدند در مدت ۱۵ ماه با تلفیق یک فعالیت پژوهشی و مهندسی معکوس، به دانش‌فنی و تولید تجاری این افزودنی مهم و حساس در صنعت پتروشیمی دست یابند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85183767/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%88-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA