موفقیت پژوهشگران ایرانی در طراحی، ساخت و تست استنت سیلیکونی ریه


تهران – ایرنا – پژوهشگران برای نخستین بار در کشور موفق به ساخت، طراحی و تست حیوانی استنت سیلیکونی ریه شدند. در این طرح که یک پروژه بین دانشگاهی است، پژوهشگران دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با یکدیگر همکاری داشتند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85193015/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%87