میزان موالید شهرستان خواف با بیشترین نرخ جمعیت امسال کاهش یافت


گناباد-ایرنا- رییس اداره ثبت احوال خواف گفت: میزان موالید در شهرستان مرزی خواف خراسان رضوی یکی از مناطق با بیشترین نرخ جمعیت در استان، طی سال جاری کاهش یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84991067/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA