نارضایتی بی سابقه از عملکرد بایدن در میان گروه‌های مهم جامعه آمریکا


نیویورک – ایرنا- سطح رضایت از عملکرد جو بایدن رئیس جمهور  آمریکا برای بیش از یک سال ثابت مانده است و بر اساس  آخرین نظرسنجی فاکس نیوز، ۴۴ درصد از مردم آمریکا عملکرد او را تایید و  ۵۶ درصد وی را تایید نمی کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85075047/%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87