نخستین حضور ایران در نشست هماهنگ‌کنندگان ملی سازمان شانگهای


تهران- ایرنا- هماهنگ‌کننده ایران برای نخستین بار در نشست هماهنگ‌کنندگان ملی اعضای سازمان همکاری شانگهای در آلماتی قزاقستان شرکت کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85212377/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C