نشست انتخاباتی «علیرضا زاکانی» با ورزشکاران


نشست انتخاباتی «علیرضا زاکانی» با ورزشکاران شهر تهران، صبح یک شنبه ( ۳ تیر ۱۴۰۳) در مجموعه ورزشی حجاب برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/photo/85517807/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B2%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86