نظام پیشنهادها مشارکت کارکنان و احساس تعلق آن‌ها به سازمان را افزایش می‌دهد


تهران- ایرنا- معاون پشتیبانی و مدیریت منابع سازمان جهاد دانشگاهی گفت: نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها ضمن افزایش زمینه مشارکت کارکنان و احساس تعلق آن‌ها به سازمان، رضایت مشتریان و ارباب رجوع را نیز بدنبال خواهد داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85031454/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A2%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7