نمایشگاه اسناد همکاری های ایران و ارمنستان در دانشگاه شهید چمران اهواز گشایش یافت


اهواز – ایرنا – نمایشگاه اسناد همکاری های ایران و ارمنستان در دوره قاجار بر اساس اسناد موزه ماتناداران شهر ایروان در این دانشگاه گشایش یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84970571/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86