نمایش های خیابانی راەیافتە به جشنواره مریوان برای اجرا در سطح کشور حمایت می شوند


سنندج-ایرنا- مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: نمایش های خیابانی راه یاقته به جشنواره بین المللی مریوان برای اجرا در همه نقاط کشور مورد حمایت قرار می گیرند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85265919/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%95%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%95-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD