نمایندگان حقوقی نهاد ریاست جمهوری از صنایع لرستان بازدید کردند


خرم آباد – ایرنا-  نمایندگان معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری روز شنبه ۲۴ تیر ماه  از برخی صنایع تولیدی لرستان بازدید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85170820/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF