نمایندگان مجلس از تسهیل در تامین منابع مالی برای مناطق آزاد حمایت می‌کنند


قشم – ایرنا – رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس گفت: رفع بروکراسی زائد، تسهیل و ایجاد تنوع در استفاده از ابزارهای تامین مالی می‌تواند به توسعه و پیشرفت مناطق آزاد کمک کند و نمایندگان مجلس از این موضوع استقبال می‌کنند.  


منبع: https://www.irna.ir/news/84981937/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA