نیروهای حافظ صلح روسیه پست های دیدبانی موقت را در قره باغ کوهستانی را بستند


تهران – ایرنا- نیروهای حافظ صلح روسیه پست های دیده بانی موقت در قره باغ کوهستانی را در امتداد خط تماس سابق بین طرفین در مناطق عسکران، مرداکرت و شوشا بسته اند. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85248993/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C