هدفگذاری کاشت ۸ میلیون اصله نهال در استان تهران


تهران- ایرنا- مدیرکل منابع طبیعی استان تهران از هدفگذاری کاشت هشت میلیون اصله نهال در سطح ۶ هزار هکتار در مدت چهار سال در راستای ترسیب کربن و احیا و توسعه جنگل‌ها و رویشگاه‌های استان تهران خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85078169/%D9%87%D8%AF%D9%81%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%B8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86