هشدار محققان درباره خطر خشک شدن دریاچه نمک بزرگ آمریکا


نیویورک – ایرنا- محققان هشدار داده اند دریاچه نمک یوتا در آمریکا که به دریاچه نمک بزرگ مشهور است، بیش از نیمی از مساحت و تقریباً سه چهارم آب خود را از دست داده و با خطر بی‌سابقه خشک شدن مواجه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84996381/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D9%86%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7