همزمان با طنین الله اکبر، آسمان مشهد نورباران شد


مشهد- ایرنا- به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی، ساعت ۲۱ جمعه شب و همزمان با گلبانگ تکبیر، آسمان مشهد در مناطق ۱۳ گانه شهر نورافشانی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85026356/%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF