واژگونی پراید در آزاد راه خرم آباد-اراک پنج مصدوم بر جا گذاشت


خرم‌آباد – ایرنا – سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی لرستان گفت: واژگونی پراید در آزاد راه خرم آباد-اراک پنج مصدوم بر جا گذاشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85120222/%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%A7-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA