واکنش رسانه ها و مقامات صهیونیست به حمله راکتی مقاومت به سرزمین های اشغالی


تهران- ایرنا- رسانه های خبری و اعضای کنست رژیم صهیونیستی بامداد جمعه واکنش های مختلفی را به شلیک موشک از نوار غزه به سرزمین های اشغالی داشته اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85010775/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86