واکنش سازمان ملل به برگزاری رزمایش مشترک روسیه و بلاروس


نیویورک – ایرنا- معاون سخنگوی سازمان ملل ملل متحد به برگزاری رزمایش مشترک روسیه و بلاروس واکنش نشان داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85000905/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3