واکنش سازمان ملل به حملات هوایی رژیم صهیونیستی به سوریه


نیویورک – ایرنا- سخنگوی سازمان ملل در واکنش به حملات هوایی رژیم صهیونیستی به سوریه گفت که هرگونه ادامه خشونت در این کشور غیرسازنده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85035915/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87