وزارت بهداشت: آمارهای ادعایی درباره جامعه پرستاری واقعیت ندارد


تهران – ایرنا – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادعای محمد میرزابیگی رئیس سازمان نظام پرستاری مبنی بر وجود ۳۰ هزار پرستار بیکار و در عین حال کمبود ۱۰۰ هزار پرستار در مراکز درمانی را خلاف واقع توصیف و ضمن تکذیب این آمار، توضیحاتی ارائه کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85175324/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF