وزیر اقتصاد آلمان: امکان توقف صنعت برلین با فقدان گاز روسیه وجود دارد


تهران- ایرنا- رابرت هابک وزیر اقتصاد آلمان دوشنبه شب گفت: اگر تحویل گاز طبیعی روسیه از طریق اوکراین در سال آینده متوقف شود، آلمان باید ظرفیت صنعتی خود را کاهش دهد یا حتی آن را تعطیل کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85138617/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF