وزیر راه و شهرسازی: برای یک مهندس هیچ بن بستی وجود ندارد+فیلم


تهران-ایرنا- وزیر راه و شهرسازی با بیان این که برای یک مهندس هیچ بن بستی وجود ندارد، گفت: این یک شعار نیست. این یک رفتار ، یک باور و اعتقادی است که در درجه اول یک مهندس باید به خود و در درجه بعدی جامعه به آن داشته باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85039543/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%A8%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85