وزیر کشور از پایانه مرزی شلمچه بازدید کرد


آبادان – ایرنا – احمد وحیدی وزیر کشور به همراه علی اکبر حسینی محراب استاندار خوزستان پس از حضور در مرز شلمچه، خدمات رسانی به زائران اربعین در این مرز را مورد بررسی قرار داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85209969/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%84%D9%85%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF