پارلمان لبنان بار دیگر در انتخاب رییس جمهور ناکام ماند


تهران- ایرنا- شبکه الجزیره قطر اعلام کرد: پارلمان لبنان بار دیگر در انتخاب رییس جمهور ناکام ماند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85140315/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF