پایان سفر پربار رئیسی به آفریقا/ امضای ۲۱ سند همکاری میان ایران و سه کشور آفریقایی


تهران – ایرنا – رئیس جمهور پس از پایان برنامه‌های سفر فشرده خود به سه کشور آفریقایی، با بدرقه رئیس جمهور زیمبابوه، هراره را به مقصد تهران ترک کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85169108/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DB%B2%DB%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86