پایدارسازی محل ریزش تونل هواساز " خط ۲ مترو اصفهان" در دست اقدام است


اصفهان-ایرنا- مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان گفت: مراحل پایانی عملیات پایدار و ایمن سازی محل ریزش و ساختمان‌های اطراف تونل هوا رسان ضلع غربی “ایستگاه مترو شاهد”، خط دوم قطار شهری اصفهان در دست اقدام است


منبع: https://www.irna.ir/news/85219935/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B7-%DB%B2-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA