پژوهشگاه امنیت ملی رژیم صهیونیستی: ارتش اسرائیل در معرض فروپاشی قرار دارد


تهران-ایرنا- پژوهشگاه امنیت ملی رژیم صهیونیستی یکشنبه شب اعتراف کرد و نوشت: ارتش اسرائیل در معرض و خطر فروپاشی قرار دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85178871/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C