پیگیری پنج اقدام شاخص در کارخانه فولاد قاینات


بیرجند – ایرنا – استاندار خراسان جنوبی گفت: پنج اقدام مهم و شاخص در کارخانه فولاد قاینات انجام شده یا در حال انجام است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85195207/%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%AA