کاخ سفید: تمام ۶ میلیارد دلار ایران همچنان در بانک قطری است


نیویورک – ایرنا- جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرد: تمام ۶ میلیارد دلار پول ایران همچنان در بانک قطری بوده و از آن استفاده نشده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85256599/%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA