کاخ سفید حضور نظامی آمریکا در تنگه هرمز را توجیه کرد


نیویورک- ایرنا- جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید حضور نظامی آمریکا را کیلومترها دورتر از خاک این کشور در منطقه غرب آسیا و تنگه هرمز توجیه کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85188640/%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF