کارتن خواب شبش را با ساز دودوک گذراند


تهران- ایرنا- موسیقی گفتار «کارتن خواب» سروده سیدعلی صالحی با صدای مهرداد محمدپور اجرا شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84977078/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%A8%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%88%DA%A9-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF