کارشناس عراقی از سرریز منافع توافق ایران و عربستان در فضای همسایگی عراق می گوید


بغداد-ایرنا- «محمد الیاسری» با اشاره به مولفه های جدید قدرت بین الملل و واقعیت های تازه جهانی، فواید توافق ایران و عربستان را برای عراق بر می شمارد.  


منبع: https://www.irna.ir/news/85065879/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DA%AF%DB%8C