کاشت یک میلیارد نهال گام بلند دیگر دولت/ آیا نقاط ضعف آن هم دیده شده است؟


تهران – ایرنا – کاشت یک میلیارد اصله نهال در مدت چهار سال یکی از بزرگترین و بهترین طرح هاست اما مساله این است که نه پیوست محیط زیستی دارد و نه اینکه توضیحی درباره کارهای حفاظتی بعد از کشت این تعداد نهال ارائه شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85055594/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%A2%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87