کتاب بخرید، فیلم ببینید و ذرت بوداده بخورید


تهران- ایرنا- حال و هوای سی و چهارمین نمایشگاه کتاب میان همهمه ایده و ابتکارات مختلف تماشایی است؛ شهر فرنگی است، نمایشگاه در روز چهارم؛ همه چیز پیدا می‌شود، از باذوقی که تهیه پاپ کورن سرد آموزش می‌دهد تا سینمایی که بعد از کتاب گردی به تماشای فیلم مهمانت می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85110381/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%B0%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AF