کشورهای بالتیک بیش از دیگر اروپایی ها از تحریم روسیه آسیب می بینند


تهران – ایرنا- کریسیانیس کارینز نخست وزیر لتونی روز جمعه گفت که کشورهای بالتیک بیش از سایر کشورهای اروپایی از پیامدهای تحریم‌های ضد روسیه آسیب دیده‌اند، اما همچنان از افزایش فشار تحریم‌ها بر مسکو حمایت می‌کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84965664/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%85%DB%8C