کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا خواستار پاسخگویی درباره وضعیت رابرت مالی شد


نیویورک – ایرنا- رئیس‌ کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا، خواستار تحقیق درباره پنهان‌ کاری وزارت خارجه درباره تعلیق مجوز و دسترسی امنیتی رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85156009/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87