کودکان زلزله‌زده خوی گم شده در هیاهوی چادرها +فیلم


ارومیه – ایرنا – شمار زیادی از کودکان زلزله‌زده خویی بخصوص روستاییان نزدیک به ۲ ماه است در چادرها سکونت و برای خود مشکلات و مطالباتی دارند اما در میان سیل مسایل روزمره بزرگترها مورد غفلت واقع و در هیاهوی چادرنشینی گم شده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85052711/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%88%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85