گره خوردن نام هنرستان «علینقی کنی» قائمشهر با وقف؛ ظهور واقفان نواندیش در مازندران


ساری -ایرنا- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه قائمشهر و سیمرغ گفت: کارگاه آموزشی هنرستان دکتر «علینقی کنی» از واقفان شهرستان قائمشهر با صرف ۱۰۵ میلیارد ریال درآمد این موقوفه در چارچوب شرع و قانون ساخته و تجهیز شد.  


منبع: https://www.irna.ir/news/85246415/%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81%D8%A7%D9%86